Medezeggenschapsraad

De MR van “de Hille” 

Net als alle basisscholen in Nederland, heeft ook “de Hille” een Medezeggenschapsraad(MR). 
De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Dit reglement ligt op school ter inzage. 


De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden: drie ouders, de oudergeleding en drie personeelsleden, de personeelsgeleding. Er wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen zaken die de ouders (en hun kinderen) meer aangaan en zaken die het personeel aangaan. 
Zijn er zaken die betrekking hebben op ouders en kinderen, dan heeft het bestuur (over het algemeen) te maken met de oudergeleding, die n.a.v. op te zetten of uit te voeren beleid advies kan of instemming moet geven. (Bijvoorbeeld de vakantieregeling) 
Zijn er zaken die het personeel aangaan (bijvoorbeeld wie welke functies gaat uitoefenen), dan is er van de kant van de personeelsgeleding instemming nodig. 
In de MR zitten twee leden die ook in de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad binnen de Vereniging) zitten; 

De MR van “de Hille” wil een bijdrage leveren aan kwalitatief goed onderwijs en een goede sfeer binnen de school. Dit proberen we te bereiken op de volgende manier: Het beleid van de school en de dagelijkse gang van zaken binnen de school op een positief kritische manier volgen en de openheid en het overleg tussen schoolleiding, leerkrachten en ouders bevorderen. Het uitgangspunt van overleg tussen het bestuur en de MR is altijd dat we samen tot een oplossing komen. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht, dus samen werken we aan het schoolbeleid van “de Hille”. 
Wat doet de MR nu praktisch gezien? 
Ze volgt positief kritisch het beleid van het bestuur voor zover dit het belang van “de Hille” raakt. Hierbij valt te denken aan de vakantieregeling, schoolgids, veiligheid op school. 
Ook denken we als MR mee over de invulling van bijvoorbeeld het schoolplan en buigen wij ons over het financieel beleid van onze school. 
Bent u van mening dat er zaken zijn, betreffende de school, die niet kloppen of heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met de MR opnemen. 

De MR bestaat op dit moment uit
Kenneth van Rie (voorzitter)
Bianca de Klerk
Farik Kaya (secretaris)
Michelle Jansen
Anita Moorthamer                                                                                                                       
Peter Dielenman


Zoals u hierboven heeft kunnen lezen: 
de MR bouwt aan een leuke school!
Wilt u contact met onze MR dan kunt u ons mailen: mr@cbsdehille.nl