Groep 1-2

Algemene Informatie groep 1 en 2A

Schooljaar 2014/ 2015

In dit boekje laten we u kennismaken met de manier van werken in groep 1 en 2A. Juf Linda werkt op maandag en dinsdag en om de twee weken op woensdag. Juf Anita werkt op donderdag en vrijdag en de andere woensdagen.
Bij de deur hangt een lijst om in te vullen wanneer uw kind moet overblijven en/ of naar de BSO gaat. Hier schrijven wij iedere week op welke juf die betreffende woensdag aanwezig is. Ook hangt er een foto van ons op de weekkalender in de klas, zodat het voor de kinderen ook duidelijk is.
Bij de klasdeur hangt regelmatig informatie over bijzonderheden.
Vanaf nu zullen we u verder zoveel mogelijk per mail informeren.

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. De schooldag begint in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.

In groep 1 (4-/5-jarigen) ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is iedere dag gelegenheid om uw vierjarig kind de klas binnen te brengen. Vanaf de leeftijd van 5 jaar stimuleren we de kinderen om zelf de klas binnen te komen en verzoeken we u vriendelijk om afscheid te nemen in de hal voor het lokaal. Dit om de start van de ochtend/ middag in de kring zo rustig mogelijk te laten verlopen. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Leren in groep 1 gebeurt vooral door spelen, waarbij er veel ruimte is voor vrije activiteiten en verkennend bezig zijn. Dit gaat in groep 2 (5-/6-jarigen) door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol, worden meer gerichte opdrachten gegeven.

Veel kinderen zitten twee of tweeënhalf jaar in een kleutergroep. Dit is afhankelijk van hun geboortedatum en hun aard en aanleg. In groep 2 worden (speelse) activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Aan het einde van groep 2 wordt besproken of een kind toe is aan groep 3. We zien een kind liever een jaar langer in groep 2, dan jarenlang op de tenen de school doorlopen.

Taalontwikkeling
Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de basis is voor heel veel ander leren. Hierbij wordt o.a. de methode “Schatkist” gebruikt. Prentenboeken en rijmpjes worden aangeboden, verhalen worden bekeken en beluisterd. Daarnaast gebruiken we een klankkastje. Hierin zitten 16 gekleurde laatjes. In elk laatje zit een voorwerp waarmee een spelletje kan worden gespeeld. Zo zitten er bijvoorbeeld in een laatje schoentjes, want we gaan lopen op zinnen: voor elk woord een stap. Aan de zijkant van het klankkastje zit een huisje waar de lettervlieg in woont. Hij is een maatje voor de kinderen. De lettervlieg wil ook zo graag leren, maar vindt het soms ook net zo lastig.

Schrijven
Voor schrijven maken we gebruik van Pennenstreken. Pennenstreken heeft een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. In groep 1 en 2 doen de kinderen voorbereidende activiteiten.Deze methode combineert de juiste voorwaarden voor goed en verantwoord schrijfonderwijs: veelzijdige bewegingservaringen, optimale mogelijkheden voor de individuele schrijfontwikkeling en een goede schrijfdidactiek. Hieronder ziet u de juiste schrijfletters:
600_lettervormen_pennestreken.jpg

De rekenontwikkeling
In groep 1 en 2 vindt een ontwikkelingsproces naar het leren rekenen plaats. We zijn op verschillende manieren bezig met tellen. Iedere dag beginnen we met de dobbelstenen om het getal van de dag “te dobbelen”. De helpers rollen de dobbelstenen en pakken het juiste cijfer erbij. Om het concreet te maken, worden er nog spulletjes in het juiste aantal bijgezet. Spelenderwijs leren de kinderen begrippen als veel/ weinig, meer/ minder, evenveel. Maar ook eigenschappen als groot/ klein, dik/ dun,… In groep 1 bieden we de eenvoudige vormen aan, zoals rond, vierkant, driehoek. Later komen daar meerdere vormen bij.                                                                                
Eind groep 2 zal een kind aan bepaalde basisvoorwaarden moeten voldoen die terug te vinden zijn in het leerlingvolgsysteem voor kleuters. Voor een leerling met risicofactoren worden afspraken gemaakt voor extra hulp in de groep en/of hulp van RT- leerkracht binnen of buiten de groep. Voor extra hulp wordt een handelingsplan opgesteld en met ouders besproken.

Wij gebruiken om te leren rekenen de volgende materialen:
De dobbelstenen en cijferkaarten op de tafel bij “het getal van de dag”, aangevuld met materiaal dat bij een actueel thema past.

  • Activiteiten en materialen die horen bij de methode Schatkist. 

  • Het ideeënboek van de methode ” Met sprongen vooruit”

  • CITO hulpprogramma ordenen.

  • Ontwikkelingsmateriaal; telpuzzels, spelletjes, lotto’s…   

  • Het computerprogramma Bas. 

Materialen, buitenspel en gym. Bijvoorbeeld door te tellen tijdens tikspelletjes of door cijfers bij matten neer te leggen, die aangeven hoeveel vrijplaatsen er zijn.
Maar ook tijdens het spelen in de zandbak komen rekenbegrippen aan bod; met een grote schep heb je minder scheppen zand nodig dan met een kleine. De emmer is vol/ leeg, enz. De kinderen doen al spelend ook veel rekenkundige ervaringen op!

De meeste vakken komen in samenhang aan de orde door aan een bepaald thema te werken (bijvoorbeeld ‘de winkel’, ‘jaargetijden’ of ‘vieringen’). We richten themahoeken in om de spelontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

Tijdens opdrachten verwerken de kinderen veel informatie en worden verschillende vaardigheden geoefend en geleerd.
De meeste werkjes worden ’s morgens door de juf aangegeven. ’s Middags kiezen de kinderen.

Godsdienstige vorming
Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met een lied of een gebed. Twee keer per jaar sparen we voor een goed doel. De kinderen en u worden op de hoogte gehouden welk project/ goed doel we steunen en op welke manier.
Twee maal per week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Hierbij wordt de methode “Kind op maandag” gebruikt. Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake die het wereldbeeld van het kind vormen. Daarbij klinken een aantaluitgangspunten door: mensen verdienen waardering, mensen mogen in vrijheid leven, mensen mogen steunen op God.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele vorming krijgt in alle groepen veel aandacht. Op een gestructureerde manier zijn we met de kinderen in alle leerjaren bezig met deze belangrijke vorming.
Om het schooljaar goed te beginnen gebruiken we de methode “Goed van Start”.
Tijdens deze lessen wordt er in klassenvergaderingen veel met de kinderen gesproken over:
- Wat gaat er al goed in de klas?
- Wat zijn de verbeterpunten?
- Hoe kunnen we goed met elkaar omgaan?
Met elkaar proberen we zo een positieve sfeer in de klas te creëren en te behouden.
 
Daarnaast hanteren we op school een pestprotocol. Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons.
Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Het pestprotocol hebben wij opgesteld met als doel: “Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.”
We gebruiken het Sociaal Emotionele Ontwikkeling instrument "Zien". (In de groepen 1 en 2 zit dit verwerkt in de observatie –en registratie methode KIJK)
Dit observatiesysteem maakt het mogelijk om de ontwikkelingslijnen van de leerlingen op sociaal- en emotioneel gebied in kaart te brengen. Het helpt ons als leerkrachten om nog beter zicht te krijgen op de hulpvraag, die het kind stelt met zijn gedrag.
Aan het begin van het schooljaar besteden we extra aandacht aan groepsvorming, hiervoor plannen we groepsvormende activiteiten in. Ook besteden we aandacht aan de landelijke anti-pestdag.

Bewegen/ gym
In groep 1/2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas gespeeld, op het schoolplein en 2x per week op maandagmiddag en op woensdag hebben de kleuters gym in het speellokaal.
Verschillende bewegingsvormen komen hierbij aan bod zoals klimmen, glijden, balanceren, gooien en vangen. Gymschoenen met klittenband en gymkleding mogen gebruikt worden.

Hoe houden we de vorderingen bij?
We gebruiken het observatiesysteem van “Kijk!” om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen. Dit wordt met u besproken tijdens de ouderavonden. De kinderen van groep 2 maken in januari een taal- en rekentoets.
Groep 1 maakt aan het einde van het schooljaar 2 toetsen; taal en rekenen.
Bij een matige of onvoldoende score in januari, herhalen we de toets nogmaals in juni. In de tussentijd werken we aan de onderdelen die nog niet goed beheerst worden. Hiervoor stellen we een groepsplan op.
De resultaten worden met u besproken op de ouderavonden in december, maart en juni. Maar altijd in samenhang met de algehele ontwikkeling van uw kind.

Onderwijs naar behoefte
We werken al een aantal jaren aan adaptief onderwijs. Dit betekent dat we ons onderwijs zo willen inrichten dat kinderen optimale zorg krijgen om zich in een doorgaande lijn te kunnen ontwikkelen en waarbij we zo effectief mogelijk proberen te werken. In alle groepen ligt het accent op zelfstandig werken. Ook gebruiken we de werkvormen van coöperatief leren: in groepjes van 2 tot 4 kinderen leren kinderen (van en met elkaar) een gezamenlijke opdracht maken waarbij het accent ligt op het ontwikkelen en stimuleren van de taal- denkontwikkeling. Ook in de kleutergroep proberen we de zelfstandigheid te bevorderen. We gebruiken hiervoor concrete symbolen; een bloemenlamp en vlinders.            Als de lamp brandt mag je de juf niet storen. Heb je toch een probleem dan probeer je dit eerst zelf op te lossen of je vraagt hulp binnen je groepje. Kom je er echt niet uit, dan geef je dit aan door middel van een afgesproken ‘teken’ (vlinder op je tafel leggen) zodat de juf ziet dat je hulp nodig hebt. Tijdens het zelfstandig werken hebben we tijd om kleine groepjes extra hulp te geven of te observeren.

De helpers
Iedere dag zijn twee kinderen de helpers van de dag.  Wilt u een pasfoto of foto in dat formaat meegeven? We maken namelijk gebruik van de weekkalender, waarop de kinderen dan kunnen zien wie die week de helpers zijn. Zij zitten naast de juf en hebben dan enkele taken, zoals de kalender aanvullen met de nieuwe dag en datum, de prullenbak klaarzetten, kwastjes afwassen, etc.
Als we gaan buitenspelen mogen zij een vriendje kiezen en samen het speelgoed uit de schuur klaarzetten. De helpers mogen ook het eerste kiezen in welke hoek ze die dag willen spelen. Aan het eind van de dag krijgen ze een welverdiende sticker!

Entreegesprekken
Het is bij ons op school gebruikelijk om een entreegesprek met de ouders te houden, een aantal weken nadat uw kind als vierjarige is gestart op school. Hierin willen we met u praten over hoe uw kind de eerste weken op school heeft ervaren, hoe de ontwikkeling van uw kind tot nu toe is verlopen, welke voorkeuren uw kind heeft, enz.
We vragen u dan een formulier in te vullen en in te leveren als voorbereiding op het gesprek dat wij in overeenstemming zullen plannen.

Regels
Vanaf 8.15 uur kunt u uw kind telefonisch afmelden bij ziekte.
De deur gaat dit schooljaar ’s morgens open om 8.25 uur, ’s middags zoals vorige jaren om 12.55 uur.
Verlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Formulieren hiervoor kunt u via de website downloaden of aan de leerkracht vragen.
Uitnodigingen voor feestjes mogen niet op school uitgedeeld worden. 
We hopen dat we u voldoende algemene informatie hebben gegeven over groep 1 en 2A. Op vrijdag 18 september a.s. kunt u eventuele vragen stellen tijdens de inloopochtend van 8.15 tot 9.00 uur.
U bent natuurlijk ook op andere momenten van harte welkom om over uw kind te komen praten. Mail of kom langs om een afspraak te maken.

Laten we er samen een leuk en leerzaam jaar van maken!
Met vriendelijke groet,
Anita Moorthamer- van Gelderen anitamoorthamer@cbsdehille.nl
en Linda van Horen- van Assendelft lindavanhoren@cbsdehille.nl