Groep 3-4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Informatie groep 3/4a

Schooljaar 2017/2018

 

 

 

In dit boekje laten we u kennismaken met verschillende vakken en de manier van werken in groep 3 en 4

Welke leerkrachten hebben de kinderen?

Juf Sarina (maandag en vrijdag)

Juf Astrid (dinsdag, woensdag en donderdag)

Wat vinden we belangrijk in groep 3/4a:
Een prettig pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen en fijn kunnen werken door orde en structuur aan te bieden.

Rooster op het bord:

- Overzichtelijk staan de vakken op het bord en op een planbord worden de taken gehangen.

- Geeft structuur.

- Het doel is dat kinderen zo zelfstandig mogelijk leren werken.

Computer

De computer wordt veel ingezet tijdens de lessen. De meeste programma’s zijn oefenprogramma’s van rekenen en taal

Onderwijs naar behoefte
We werken al een aantal jaren aan adaptief onderwijs. Dit betekent dat we ons onderwijs zo willen inrichten dat kinderen optimale zorg krijgen om zich in een doorgaande lijn te kunnen ontwikkelen en waarbij we zo effectief mogelijk proberen te werken. In alle groepen ligt het accent op zelfstandig werken.

Ook gebruiken we de werkvormen van coöperatief leren: in groepjes leren kinderen (van en met elkaar) een gezamenlijke opdracht maken waarbij het accent ligt op het ontwikkelen en stimuleren van de taal- denkontwikkeling.
Zelfstandig werken wordt bij alle vakken toegepast.

In de groepen hangen gekleurde kaarten tijdens zelfstandig werken. Afhankelijk van de kleur moet er geheel zelfstandig worden gewerkt zonder overleg (rood), mag er samenwerkend geleerd worden in 2-tallen uit je groepje (oranje) of mag er hulp van elke willekeurige medeleerling gevraagd worden (groen). De leerkrachten hebben vaste looproutes zodat de kinderen weten wanneer ze hulp kunnen vragen. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht tijd om te observeren, extra instructie te geven, hulprondes te lopen, te toetsen, feedback te geven, enz. Als hulp van de leerkracht wordt gewenst, legt de leerling een rood kaartje op tafel. Per les wordt afgesproken of er mag worden samengewerkt en wat er gedaan moet worden als de opgegeven taak af is.

We proberen ons lokaal zo handig mogelijk in te richten, zodat kinderen uitgenodigd worden om zelfstandig te kunnen werken.

Dit doen we onder andere door gebruik te maken van een instructietafel en materialen zo neer te zetten dat ze goed bereikbaar voor kinderen zijn.

Helpers/klassendienst

Onze groep heeft 2 helpers per week. Ze helpen de juf bijvoorbeeld om de schriften uit te delen en na schooltijd de klas netjes te maken.

 

Deze vakken worden samen gegeven:

Godsdienst
Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met een lied of een gebed.

Drie maal per week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Hierbij wordt de methode “Kind op maandag” gebruikt.

Techniek

Onze school is in het bezit van het ‘Ontdekkasteel’ Onder begeleiding van ouders gaan de kinderen aan de slag met de uitdagende materialen van het ‘Ontdekkasteel’. Hopelijk heeft u tijd om hierbij hulp te bieden. Erg leuk en leerzaam!

Expressievakken

We besteden zo’n twee uur per week aan deze creatieve vakken die evenwicht in het lesprogramma brengen; niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming.

Toch zien we deze vakken niet alleen als ontspannend. Ook hier worden doelen gesteld en streven we kwaliteit na. Daarnaast doen we mee met de ‘cultuurmenu’s’: in samenwerking met ‘Toonbeeld’ maken de kinderen (van alle groepen) kennis met culturele activiteiten, die zowel op school als daarbuiten plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan het bezoeken van dans- en muziekvoorstellingen, musea en de bioscoop.

Gym

De gymlessen worden gegeven door de groepsleerkracht. De kinderen krijgen één toestelles en één spelles per week. In groep 3/4a hebben we gym op dinsdagmiddag van 13.45-14.30 uur en donderdagochtend van 10.15-11.00 uur.

Tijdens de gymles moeten de kinderen gymschoenen en gymkleding dragen.

Als een kind een blessure heeft of anderszins niet kan mee gymmen, wilt u dit dan a.u.b. even melden?

Wilt u op deze dag rekening houden met makkelijke kleding, zodat kinderen zichzelf kunnen verkleden.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele vorming krijgt in alle groepen veel aandacht. Op een gestructureerde manier zijn we hier met de kinderen in alle leerjaren mee bezig. Vanaf dit schooljaar wordt de ondersteunende methode “Kwink” in alle groepen gebruikt. Kwink is een volledig digitale lesmethode. Hierin zit ook een stukje communicatie naar ouders toe. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt. De 5 belangrijke competenties die centraal staan zijn: besef hebben van jezelf, zelfmanagement, besef hebben van een ander, relaties kunnen hanteren en keuzes kunnen maken. We gebruiken in de groepen 3 t/m 8 ook het Sociaal Emotionele Ontwikkeling instrument "Zien". Dit observatiesysteem maakt het mogelijk om de ontwikkelingslijnen van de leerlingen op sociaal- en emotioneel gebied in kaart te brengen. Het helpt ons als leerkrachten om nog beter zicht te krijgen op de hulpvraag, die het kind stelt met zijn gedrag.
Aan het begin van het schooljaar besteden we extra aandacht aan groepsvorming, hiervoor plannen we groepsvormende activiteiten in. Ook besteden we aandacht aan de landelijke anti-pestdag.

 

Welke vakken krijgen de kinderen in groep 3?

Rekenen

In de groepen 3 tot en met 8 werken we met de methode rekenmethode:

”de Wereld in Getallen”. Deze methode maakt het voor iedere leerling mogelijk te werken op eigen niveau. De methode is onderverdeeld in drie niveaugroepen door middel van sterren.

In groep 3 is rekenen met concreet materiaal van belang. Door te handelen met materialen leren ze de sommen begrijpen. We gebruiken blokjes, geld, eierdozen en een rekenrek. In de methode komen de volgende onderdelen aanbod:

  • Getalbegrip
  • Getallenlijn
  • Automatiseren van splitsingen tot 10
  • Uitvoeren en automatiseren van + en – sommen tot 10
  • Tellen met sprongen van 2, 5, 10
  • Uitvoeren + en – tot 20 zonder overschrijding van het tiental
  • Klokkijken: hele en halve uren

We gebruiken ook veel rekenspellen om op een leuke, speelse manier te leren rekenen.

 

Taal/Lezen

In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen. Voor de meeste kinderen zijn in het begin van groep 3 de letters nog vreemde figuurtjes. Zij moeten leren om die figuurtjes te koppelen aan de daarbij behorende klank. Om de kinderen dit aan te leren gebruiken wij de methode ‘Veilig Leren Lezen, Kim-versie’.

In ‘Veilig Leren Lezen’ zijn leerlijnen uitgestippeld voor zowel mondelinge als schriftelijke taalontwikkeling. Technisch, begrijpend en functioneel lezen, spellen en schrijven, vallen allemaal onder de schriftelijke taalontwikkeling.

Voor een vlotte mondelinge taalontwikkeling komen spreken en luisteren, uitbreiden van de woordenschat en boekenoriëntatie en verhaalbegrip aan bod.

In de eerste helft van groep 3, worden alle letters aangeboden.

Hoewel er binnen de methode gedifferentieerd wordt om in te spelen op de verschillen in ontwikkeling van de kinderen begint en eindigt de les elke dag met gezamenlijke groepsactiviteiten. Op deze manier blijven alle leerlingen deel uitmaken van de groep en delen ze samen het plezier van het leren lezen. Het verschil in aanpak binnen de methode uit zich in een ster-, maan- en zongroep. De basisgroep werkt met het maanmateriaal. De stergroep krijgt extra instructie en de zongroep krijgt een verkorte instructie en werkt met iets moeilijkere stof. Om tot deze laatste groep te behoren moeten leestoetsen op een bepaald niveau behaald worden.

Na ongeveer 2 weken krijgen de kinderen om de 2 dagen leeswerk mee naar huis. Hierop staat het nieuw aangeboden woordje en rijtjes met woordjes die de kinderen ondertussen kunnen lezen. Het zou fijn zijn als u deze woordjes elke dag met uw kind leest. Incidenteel kan er altijd extra werk mee naar huis worden gegeven om nog eens extra te oefenen.

Naast ‘Veilig Leren Lezen’ gebruiken we ook de methode ‘Leeslijn’ als extra methode. Met deze boekjes oefenen de kinderen vooral op hun eigen leesniveau. Vaak gebeurt dat met behulp van leesouders. Uw hulp stellen we erg op prijs!

Bij leestoetsen moeten de kinderen met zo min mogelijk fouten en binnen een bepaalde tijd woorden, zinnen en teksten lezen.

We streven ernaar dat alle kinderen eind groep 3 het Cito AVI niveau E3 behalen. Bij kinderen met een vertraagde leesontwikkeling of vermoeden van dyslexie, nemen we extra toetsen (dyslexieprotocol) af.

 

Schrijven

Voor schrijven maken we gebruik van de methode Pennenstreken. We starten met het aanleren van het blokschrift.
Als alle letters aangeboden zijn, leren de kinderen het verbonden schrift. Pennenstreken heeft een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. In groep 1 en 2 doen de kinderen voorbereidende schrijfactiviteiten. De methode combineert de juiste voorwaarden voor goed en verantwoord schrijfonderwijs: veelzijdige bewegingservaringen, optimale mogelijkheden voor de individuele schrijfontwikkeling en een goede schrijfdidactiek.

Welke vakken krijgen de kinderen in groep 4?

Technisch lezen

We gebruiken de methode ‘Leeslijn’.

- De kinderen lezen elke dag 30 minuten in kleine groepjes op hun eigen niveau.

- Kinderen die het nodig hebben krijgen 4x per week instructie van de leerkracht, een ouder en/of RT’er.
We lezen uit boeken van Leeslijn, leesboeken uit de klassenbieb, strips, informatieboeken en gedichtenbundels.

Streefdoel eind groep 4: AVI/E4

De kinderen leren beter lezen wanneer er veel hulp is.
Dus: meld u alstublieft aan als leesouder!

 

Begrijpend lezen

We gebruiken hiervoor de methode ‘Nieuwsbegrip’.

De kinderen krijgen dit van juf Sarike, op de dinsdagmiddag. Deze les wordt op donderdag in de klas afgemaakt. Er worden dan teksten gelezen en vragen beantwoord. Kinderen leren bijvoorbeeld welke tekstsoorten er zijn, hoe een tekst is opgebouwd, welke vragen je jezelf kunt stellen bij een tekst en hoe je een tekst het handigst kunt lezen.

Taal en spelling

Op school gebruiken wij voor taal de methode Taalactief. Hoofdstukken worden aangeboden in thema’s. Elk hoofdstuk begint met een ankerverhaal dat het thema introduceert. We werken twee weken met een thema. Dat thema wordt afgesloten met een toets. Na de toets volgt een parkeerweek, waarin kinderen die onvoldoende scoorden op een bepaald onderdeel van die toets nog eens extra oefenen. Leerlingen die voldoende scoorden maken verrijkingsopdrachten. Deze werkschriften bevatten tal van verschillende opdrachten. Voor spelling gebruiken we dezelfde methode als bij taal. De kinderen maken iedere les een dictee en aan de hand van het aantal fouten maken ze een aantal opdrachten op verschillend niveau. Na 2 weken volgt er een controle dictee met woorden en een met zinnen. Daarna herhalen we en verrijken we.

 

Rekenen

We gebruiken de nieuwste versie van de methode ‘Wereld in getallen’.

Deze methode maakt het voor elke leerling mogelijk te werken op eigen niveau. De methode is onderverdeeld in drie niveaugroepen door middel van sterren. 3x per week wordt er les gegeven uit onderdelen van getallen en bewerkingen. 1x per week staat meten, tijd en geld centraal. Op vrijdag is er geen instructie. Dan krijgen de leerlingen de tijd om hun weektaak af te maken.
Incidenteel krijgen de kinderen huiswerk mee, bijvoorbeeld om het klokkijken of de tafels te oefenen.

 

Schrijven

Hiervoor gebruiken we de methode Pennenstreken. De kinderen leren de hoofdletters en gaan gedurende het jaar kleiner schrijven. Sommige kinderen schrijven in blokschrift, hiervoor gebruiken we de methode Schrijven leer je zo.

 

Engels

De methode ‘Groove me’, die we hiervoor gebruiken, is volledig digitaal. De kinderen leren op speelse wijze via verschillende thema’s Engelse woorden door middel van liedjes plaatjes en opdrachten.

 

Natuur

We gebruiken de methode ‘Leefwereld’.

Met de volgende thema’s: eigen lichaam, planten en dieren, milieu en techniek. We kijken ook naar uitzendingen van Huisje Boompje Beestje en Nieuws uit de Natuur.

 

Techniek

Onze school is in het bezit van het ontdekkasteel. Onder begeleiding van ouders gaan de kinderen eens per maand aan de slag met de uitdagende materialen van het ontdekkasteel. Zoals kaarten maken, batterijen, soep maken, snelle wagens en trekpoppen ed.)
Hopelijk heeft u tijd om hierbij hulp te bieden. Erg leuk en leerzaam!

 

Verkeer

We gebruiken de methode ‘Wijzer in het Verkeer’.

De methode biedt een aantal lessen over veilig deelnemen aan het verkeer. Diverse verkeersregels en afspraken worden met de leerlingen doorgenomen.

Ook dit jaar is er de jaarlijkse Verkeersweek waarbij we door diverse activiteiten iedere dag aandacht besteden aan de verkeersveiligheid.

 

Wat u nog meer moet weten over groep 3/4a

Ook dit jaar is er weer regelmatig op vrijdagen, van 8.15 tot 8.30 uur kijkochtend. U kunt op de jaarkalender zien wanneer dit is. De bedoeling van deze ochtend is dat u samen met uw zoon/dochter het werk in de klas bekijkt.

 

 

Tot slot:

Als u merkt dat uw kind ergens mee zit of u hebt vragen of opmerkingen  . . .

KOM GERUST LANGS!

Laten we er samen een leuk en leerzaam jaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Sarina Salome sarinasalome@cbsdehille.nl en

Astrid Kramer astridkramer@cbsdehille.nl