Groep 4b

                      Algemene Informatie groep 4

Schooljaar 2016-2017

In dit boekje laten we u kennismaken met de verschillende vakken en de manier van werken in groep 4.

 

Welke leerkrachten hebben de kinderen?

Juf Michelle Jansen.

Juf Sarina iedere woensdag.

 

Wat vinden we belangrijk in groep 4?
Een prettig pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen en fijn kunnen werken door orde en structuur te bieden.

 

Rooster op het bord:

  • Elke dag hangt het rooster van de betreffende dag      op het bord.
  • Het rooster wordt ’s morgens met de kinderen      besproken, zodat ze weten wat er die dag op het programma staat.

 

Welke vakken krijgen de kinderen in groep 4?

 

Technisch lezen

We gebruiken de methode ‘Leeslijn’.

- De kinderen lezen elke dag 30 minuten in kleine groepjes op hun eigen niveau.

- Kinderen die het nodig hebben krijgen 4x per week instructie van de leerkracht, een ouder en/of RT’er.
We lezen uit boeken van Leeslijn, leesboeken uit de klassenbieb, strips, informatieboeken en gedichtenbundels.

Streefdoel eind groep 4: AVI/E4

De kinderen leren beter lezen wanneer er veel hulp is.
Dus: meld u alstublieft aan als leesouder!

 

Begrijpend lezen

We gebruiken dit schooljaar de methode ‘Nieuwsbegrip’.

Via actuele onderwerpen leren de kinderen strategieën om een tekst zo goed mogelijk te kunnen begrijpen. In groep 4 wordt begrijpend lezen dit jaar door juf Sarike gegeven. Zo kunnen de kinderen op een goede manier op niveau werken.

Taal en spelling

Op school gebruiken wij voor taal de methode Taalactief. Hoofdstukken worden aangeboden in thema’s. Elk hoofdstuk begint met een ankerverhaal dat het thema introduceert. We werken twee weken met een thema. Dat thema wordt afgesloten met een toets. Na de toets volgt een parkeerweek, waarin kinderen die onvoldoende scoorden op een bepaald onderdeel van die toets nog eens extra oefenen. Leerlingen die voldoende scoorden maken verrijkingsopdrachten. Deze werkschriften bevatten tal van verschillende opdrachten. Voor spelling gebruiken we dezelfde methode als bij taal. De kinderen maken iedere les een dictee en aan de hand van het aantal fouten maken ze een aantal opdrachten op verschillend niveau. Na 2 weken volgt er een controle dictee met woorden en een met zinnen. Daarna herhalen we en verrijken we.

 

 

 

Rekenen

We gebruiken de nieuwste versie van de methode ‘Wereld in getallen’.

Deze methode maakt het voor elke leerling mogelijk te werken op eigen niveau. De methode is onderverdeeld in drie niveaugroepen door middel van sterren. 3x per week wordt er lesgegeven uit onderdelen van getallen en bewerkingen. 1x per week staat meten, tijd en geld centraal. Op vrijdag is er geen instructie. Dan krijgen de leerlingen de tijd om hun weektaak af te maken.
Incidenteel krijgen de kinderen huiswerk mee, bijvoorbeeld om het klokkijken of de tafels te oefenen.

 

 

Schrijven

Hiervoor gebruiken we de methode Pennenstreken. De kinderen leren de hoofdletters en gaan gedurende het jaar kleiner schrijven. Sommige kinderen schrijven in blokschrift, hiervoor gebruiken we de methode schrijven “Leer je zo”.

 

Engels

Deze methode is volledig digitaal. We gebruiken hiervoor “Groove me”. De kinderen leren op speelse wijze via verschillende thema’s Engelse woorden door middel van liedjes plaatjes en opdrachten.

 

Natuur

We gebruiken de methode ‘Leefwereld’

Met de volgende thema’s: eigen lichaam, planten en dieren, milieu en techniek. We kijken ook naar uitzendingen van Huisje Boompje Beestje en Nieuws uit de Natuur.

 

Techniek

Onze school is in het bezit van het ontdekkasteel. Onder begeleiding van ouders gaan de kinderen eens per maand aan de slag met de uitdagende materialen van het ontdekkasteel. Zoals kaarten maken, batterijen, soep maken, snelle wagens en trekpoppen ed.)
Hopelijk heeft u tijd om hierbij hulp te bieden. Erg leuk en leerzaam!

 

Verkeer

We gebruiken de methode ‘Wijzer in het Verkeer’.

De methode biedt een aantal lessen over veilig deelnemen aan het verkeer. Diverse verkeersregels en afspraken worden met de leerlingen doorgenomen.

Ook dit jaar is er de jaarlijkse Verkeersweek waarbij we door diverse activiteiten iedere dag aandacht besteden aan de verkeersveiligheid.

 

Expressievakken

Elke week besteden we zo’n twee uur aandacht aan tekenen, handvaardigheid en muziek. Hierbij krijgen de kinderen opdrachten aangeboden op hun niveau. We werken uit de methode ‘Moet je doen’, maar ook andere ideeënboeken worden gebruikt.
We zien deze vakken niet alleen als ontspannend. We stellen doelen en eisen en streven kwaliteit na. Daarnaast doen we mee met de “cultuurmenu’s”: in samenwerking met “Toonbeeld” maken de kinderen (van alle groepen) kennis met culturele activiteiten, die zowel op school als daarbuiten plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan het bezoeken van dans- en muziekvoorstellingen, musea en de bioscoop.

 

Godsdienst

Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met een lied of een gebed. Op maandag openen alle groepen het nieuwe weekthema in de klas.
We werken dit schooljaar weer met de methode ‘Kind op Maandag’.

Gym

De gymlessen worden gegeven door de leerkracht. De kinderen krijgen één toestelles (dinsdag) en spel-les (woensdag) per week.

Gymkleding en goed passende gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn noodzakelijk.

Als een kind een blessure heeft of om een andere reden niet kan meedoen met de gymles, wilt u dan even een briefje meegeven?

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

De sociaal-emotionele vorming krijgt in alle groepen veel aandacht. Op een gestructureerde manier zijn we hier met de kinderen in alle leerjaren mee bezig. Vanaf dit schooljaar wordt de ondersteunende methode “Kwink” in alle groepen gebruikt. Kwink is een volledig digitale lesmethode. Hierin zit ook een stukje communicatie naar ouders toe. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt. De 5 belangrijke competenties die centraal staan zijn: besef hebben van jezelf, zelfmanagement, besef hebben van een ander, relaties kunnen hanteren en keuzes kunnen maken. We gebruiken in de groepen 3 t/m 8 ook het Sociaal Emotionele Ontwikkeling instrument "Zien". Dit observatiesysteem maakt het mogelijk om de ontwikkelingslijnen van de leerlingen op sociaal- en emotioneel gebied in kaart te brengen. Het helpt ons als leerkrachten om nog beter zicht te krijgen op de hulpvraag, die het kind stelt met zijn gedrag.
Aan het begin van het schooljaar besteden we extra aandacht aan groepsvorming, hiervoor plannen we groepsvormende activiteiten in. Ook besteden we aandacht aan de landelijke anti-pestdag.

 

Daarnaast hanteren we op school een pestprotocol. Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons.

Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Het pestprotocol hebben wij opgesteld met als doel: “Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

We gebruiken het Sociaal Emotionele Ontwikkeling instrument "Zien". Dit observatiesysteem maakt het mogelijk om de ontwikkelingslijnen van de leerlingen op sociaal- en emotioneel gebied in kaart te brengen. Het helpt ons als leerkrachten om nog beter zicht te krijgen op de hulpvraag, die het kind stelt met zijn gedrag.

Aan het begin van het schooljaar besteden we extra aandacht aan groepsvorming, hiervoor plannen we groepsvormende activiteiten in. Ook besteden we aandacht aan de landelijke anti-pestdag.

 

Computer

De computer wordt zoveel mogelijk ingezet tijdens de lessen. De meeste programma’s zijn oefenprogramma’s van spelling, rekenen en taal. Hierop zijn ook leerzame spelletjes te vinden en er kan naar informatie gezocht worden.

 

Onderwijs naar behoefte

Bij elk vak wordt door de leerkracht gekeken wat de onderwijsbehoefte is van de individuele leerling. De les wordt gezamenlijk gestart. Daarna beginnen kinderen die zonder hulp/uitleg hun nieuwe taak aankunnen gelijk aan hun opdracht. 


Daarnaast werken we al een aantal jaren aan adaptiever onderwijs.

Dit laatste betekent dat we ons onderwijs zo willen inrichten dat kinderen optimale zorg krijgen om zich in een doorgaande lijn te kunnen ontwikkelen en waarbij we zo effectief mogelijk proberen te werken.

In alle groepen ligt nu het accent op zelfstandig werken.

Door gebruik te maken van (vooraf afgesproken) symbolen weten de kinderen wanneer ze zelfstandig moeten werken.

Ook gebruiken we de werkvormen van coöperatief leren: in groepjes van 2 tot 4 kinderen leren kinderen (van en met elkaar) een gezamenlijke opdracht maken waarbij het accent ligt op het ontwikkelen en stimuleren van de taal- denkontwikkeling.

Wat u nog meer moet weten over groep 4

In groep 4 hebben we gym op dinsdagmiddag 14.30-15.15 uur en woensdagochtend van 8.30-9.15 uur.

Ook dit jaar is er weer regelmatig op vrijdagen, van 8.15 tot 8.30 uur kijkochtend. U kunt op de jaarkalender zien wanneer dit is. De bedoeling van deze ochtend is dat u samen met uw zoon/dochter het werk in de klas bekijkt.

 

 

Laten we er samen een leuk en leerzaam jaar van maken!

 

Tot slot:

Als u merkt dat uw kind ergens mee zit of u hebt vragen of opmerkingen . . .

KOM GERUST LANGS!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Michelle Jansen

MichelleJansen@cbsdehille.nl