Groep 5

 

 

 

 

                                      Algemene Informatie groep 5

Schooljaar 2017-2018

 

In dit boekje laten we u kennismaken met de verschillende vakken en de manier van werken in groep 5.

 

Ik geef les op alle dagen behalve de woensdag. Dan ben ik vrij en staat juf Sarina voor de groep.

                         

De vakken

 

Technisch lezen

De kinderen leren beter lezen wanneer er veel hulp is. Dus: meld u alstublieft aan als leesouder voor de volgende dagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

In groep 5 wordt er veel gedaan aan technisch lezen omdat de kinderen vaak nog lerende zijn. In het leesonderwijs maken we gebruik van homogene groepjes waarbij de leerlingen instructie van de leerkracht krijgen of zelfstandig aan het werk gaan in kleine groepjes. De leerlingen krijgen iedere dag leesonderwijs. Ze doen niet iedere dag hetzelfde. Opdrachten variëren van stillezen, in groepjes lezen, verhalen schrijven of het lezen in projectboeken. Leerlingen worden regelmatig getoetst aan de hand van vaste momenten gedurende het schooljaar. Dit gaat om AVI-toetsen en DMT toetsen. Ook wordt er een leestempotoets afgenomen.

 

Begrijpend lezen

Leerlingen krijgen twee keer in de week les in het begrijpend lezen. Hier leren zij onderscheid maken in soorten teksten, kunnen hoofdgedachten uit een tekst halen, leren werken met alinea’s en wordt hun woordenschat vergroot. We gebruiken de methode Nieuwsbegrip.

 

Taal en spelling

Op school gebruiken wij voor taal de methode Taalactief. Hoofdstukken worden aangeboden in thema’s. Elk hoofdstuk begint met een ankerverhaal dat het thema introduceert. We werken twee weken met een thema. Dat thema wordt afgesloten met een toets. Na de toets volgt een parkeerweek, waarin kinderen die onvoldoende scoorden op een bepaald onderdeel van die toets nog eens extra oefenen. Leerlingen die voldoende scoorden maken verrijkingsopdrachten. Deze werkschriften bevatten tal van verschillende opdrachten. Voor spelling gebruiken we dezelfde methode als bij taal. De kinderen maken iedere les een dictee en aan de hand van het aantal fouten maken ze een aantal opdrachten op verschillende niveaus die met sterren worden aangegeven. Na 2 weken volgt er een controle dictee met woorden en 1 met zinnen. Daarna herhalen we en verrijken we.

 

 

Rekenen Algemene uitleg.

Dit schooljaar werken de groepen 3 tot en met 8 met de rekenmethode: ”de Wereld in Getallen”. Deze methode maakt het voor iedere leerling mogelijk te werken op eigen niveau. De methode is onderverdeeld in drie niveaugroepen door middel van sterren. Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er lesgegeven uit onderdelen van getallen en bewerkingen. Op woensdag staat meten, tijd en geld centraal. Op vrijdag is er geen instructie. Dan krijgen de leerlingen de tijd om werk af te maken.

Uit toetsgegevens worden leerlingen ingeschaald op niveau. Een ster staat voor het minimumniveau, twee sterren voor het basisniveau en drie sterren staan voor het plusniveau. Elke ster heeft een eigen werkboek.

Instructie.

Elke les is op dezelfde manier opgebouwd. Leerlingen starten met een herhalingssom in het blauwe gedeelte van het boek. Daarna krijgen alle leerlingen instructie op een nieuw onderdeel. Leerlingen met twee en drie sterren gaan vervolgens zelfstanding aan de slag met sommen op niveau. Leerlingen met een ster krijgen vervolgens verlangde instructie op de gegeven instructie. Daarna gaan zij ook zelfstandig aan de slag.

Weektaak.

Leerlingen krijgen ook te maken met een weektaak. Wanneer zij klaar zijn met de sommen waarop instructie gegeven is, draaien zij hun boek om naar de rode kant. Ook hier werken zij met de sterren. Leerlingen met een ster maken de weektaak met een ster, leerlingen met twee sterren maken de weektaak met twee sterren enz. De weektaak bestaat uit stof waarop a instructie gegeven is. Dit is dus herhalingsstof. De weektaak bestaat niet alleen uit het maken van stof uit het rode boek, maar leerlingen dienen ook gebruik te maken van het computerprogramma van de methode.

 

 

 

Schrijven

We starten in groep 5 met het oefenen van lastige verbindingen in het verbonden schrift. Leerlingen leren in de loop van groep 5 de hoofdletters. Naast het schrijven hebben de leerlingen verschillende oefeningen waarbij ze de grove en fijne motoriek oefenen. Het doel hiervan is om de beide hersenhelften goed met elkaar te laten samenwerken, de ruimtelijke oriëntatie te bevorderen en de voorkeur voor de schrijfhand verder te ontwikkelen. We gebruiken hiervoor de methode Pennestreken.

 

Natuurkunde

We gebruiken de methode ‘Leefwereld’. Met de volgende thema’s: eigen lichaam, planten en dieren, milieu en techniek. De methode voor natuuronderwijs is gloednieuw en heeft tal van leuke en interessante proefjes die met bovenstaande onderwerpen te maken hebben. Na vier hoofdstukken maken de leerlingen een toets. Voor dit vak krijgen de kinderen huiswerk mee.

 

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is in groep 5 nieuw voor de kinderen. Ook dit schooljaar maken we gebruik van een methode genaamd Grenzeloos. Het is een digitale methode, waarbij de leerlingen les krijgen via het Digi-bord. De verwerking van de hoofdstukken gebeurt in een eigen werkboekje. Zij maken kennis met de wereld om hen heen. Ze leren onder andere plattegronden te begrijpen en kaarten te lezen. Na ieder thema krijgen de kinderen een leerblad mee en volgt er een repetitie.

 

Geschiedenis

Bij geschiedenis maken de leerlingen kennis met het begrip geschiedenis. We gebruiken de digitale methode Eigentijds. De kinderen gaan op een onderzoekende manier aan de slag met verschillende thema’s zoals: de jagers en verzamelaars, de Romeinen en ridders enz. Na ieder thema krijgen de kinderen een leerblad mee naar huis en volgt er een repetitie.

 

Engels

In groep 5 krijgen de kinderen ook Engels. De lessen zijn erg aantrekkelijk, er wordt veel gebruik gemaakt van het digitale schoolbord. Leerlingen oefenen met de uitspraak van woorden en de woordenschat wordt vergroot. De leerlingen krijgen na elk hoofdstuk een repetitie van de woordjes. Ze leren vanuit het principe Engels-Nederlands.

 

Techniek

Onze school is in het bezit van het ontdekkasteel. Onder begeleiding van ouders gaan de kinderen een keer per maand aan de slag met de uitdagende materialen van het ontdekkasteel. Hopelijk heeft u tijd om hierbij hulp te bieden. Erg leuk en leerzaam!

 

Verkeer

In groep 5 ligt de nadruk bij verkeer voornamelijk op het leren van de regels ten aanzien van het geven en krijgen van voorrang. Ook leren zij de bekendste verkeerborden die met deze kwestie te maken hebben. Om de twee hoofdstukken krijgen de leerlingen een toets die meetelt voor het rapport. In de derde schoolweek is er de jaarlijkse Verkeersweek waarbij we door diverse activiteiten iedere dag aandacht besteden aan de verkeersveiligheid.

 

Expressievakken

Ook voor tekenen, handvaardigheid en muziek worden leerplannen gebruikt.
Bij deze vakgebieden werken we vanuit de methode “Moet je doen”.
We besteden zo’n twee uur per week aan deze creatieve vakken die evenwicht in het lesprogramma brengen; niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Toch zien we deze vakken niet alleen als ontspannend. Ook hier worden doelen gesteld en streven we kwaliteit na. Daarnaast doen we mee met de “cultuurmenu’s”: in samenwerking met “Toonbeeld” maken de kinderen (van alle groepen) kennis met culturele activiteiten, die zowel op school als daarbuiten plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan het bezoeken van dans- en muziekvoorstellingen, musea en de bioscoop.

 

Godsdienst

Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met een lied of een gebed. Op maandag openen alle groepen het nieuwe weekthema in de klas. We werken dit schooljaar weer met de methode “Kind op Maandag”.

 

Gym

De gymlessen worden gegeven door de leerkracht. De kinderen krijgen één toestelles en één spelles per week.

Gymkleding en goed passende gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn noodzakelijk.

Als een kind een blessure heeft of anderszins niet kan meegymmen, wilt u dan a.u.b. even een briefje meegeven?

 

Sociaal-emotionele vorming

De sociaal-emotionele vorming krijgt in alle groepen veel aandacht. Op een gestructureerde manier zijn we hier met de kinderen in alle leerjaren mee bezig. Vanaf dit schooljaar wordt de ondersteunende methode “Kwink” in alle groepen gebruikt. Kwink is een volledig digitale lesmethode. Hierin zit ook een stukje communicatie naar ouders toe. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt. De 5 belangrijke competenties die centraal staan zijn: besef hebben van jezelf, zelfmanagement, besef hebben van een ander, relaties kunnen hanteren en keuzes kunnen maken. We gebruiken in de groepen 3 t/m 8 ook het Sociaal Emotionele Ontwikkeling instrument "Zien". Dit observatiesysteem maakt het mogelijk om de ontwikkelingslijnen van de leerlingen op sociaal- en emotioneel gebied in kaart te brengen. Het helpt ons als leerkrachten om nog beter zicht te krijgen op de hulpvraag, die het kind stelt met zijn gedrag.
Aan het begin van het schooljaar besteden we extra aandacht aan groepsvorming, hiervoor plannen we groepsvormende activiteiten in. Ook besteden we aandacht aan de landelijke anti-pestdag.

 

Computer

De computer wordt zoveel mogelijk ingezet tijdens de lessen. De meeste programma’s zijn oefenprogramma’s van spelling, rekenen en taal. Ook hebben de kinderen de mogelijkheid om gebruik te maken van internet. Hierop zijn ook zeer leerzame spelletjes te vinden en er kan naar informatie gezocht worden.

 

 

Onderwijs naar behoefte

Bij elk vak wordt door de leerkracht gekeken wat de onderwijsbehoefte is van de individuele leerling. De les wordt gezamenlijk gestart. Daarna beginnen kinderen die zonder hulp/uitleg hun nieuwe taak aankunnen gelijk aan hun opdracht. Wanneer blijkt dat kinderen behoefte hebben aan instructie, krijgen zij die uitleg, terwijl de overige kinderen aan de slag zijn gegaan. De leerkrachten lopen daarna een vaste route om te zien of er mogelijk startproblemen zijn bij bepaalde kinderen. Ook wordt er gebruik gemaakt van de instructietafel om aan één of meerdere leerlingen extra uitleg te geven. De kinderen die de oefenstof snel afhebben, kunnen daarna de verdiepingsopdrachten gaan maken. Dit doen ze zoveel mogelijk zelfstandig. Voor alle leerlingen geldt dat zij de basisstof moeten beheersen.


Daarnaast werken we al een aantal jaren aan adaptiever onderwijs.

Dit laatste betekent dat we ons onderwijs zo willen inrichten dat kinderen optimale zorg krijgen om zich in een doorgaande lijn te kunnen ontwikkelen en waarbij we zo effectief mogelijk proberen te werken. In alle groepen ligt nu het accent op zelfstandig werken.
Door gebruik te maken van (vooraf afgesproken) symbolen weten de kinderen wanneer ze zelfstandig moeten werken.
Ook gebruiken we de werkvormen van coöperatief leren: in groepjes van 2 tot 4 kinderen leren kinderen (van en met elkaar) een gezamenlijke opdracht maken waarbij het accent ligt op het ontwikkelen en stimuleren van de taal- denkontwikkeling.

Zelfstandig werken wordt vooral gebruikt tijdens rekenen, maar ook tijden

verwerken van zaakvakken, spelling en taal.

In de groepen hangt een symbool tijdens zelfstandig werken. Afhankelijk van de kleur moet er geheel zelfstandig worden gewerkt zonder overleg (rood), mag er samenwerkend geleerd worden in 2-tallen uit je groepje (oranje) of mag er hulp van elke willekeurige medeleerling gevraagd worden (groen). De leerkrachten hebben vaste looproutes zodat de kinderen weten wanneer ze hulp kunnen vragen. Tijdens het zelfstandig werken heeft de leerkracht tijd om te observeren, extra instructie te geven, hulprondes te lopen, te toetsen, feedback te geven, enz. Als hulp van de leerkracht wordt gewenst, legt de leerling een rood kaartje op tafel. Per les wordt afgesproken of er mag worden samengewerkt en wat er gedaan moet worden als de opgegeven taak af is.

We proberen ons lokaal zo handig mogelijk in te richten, zodat kinderen uitgenodigd worden om zelfstandig te kunnen werken. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van een instructietafel en materialen zo neer te zetten dat ze goed bereikbaar voor kinderen zijn.

 

Huiswerk

Leerlingen kunnen incidenteel huiswerk mee krijgen om extra te oefenen met onderdelen die ze lastig vinden. Leerlingen die moeite hebben met spelling krijgen huiswerk mee met categorieën waar ze moeite mee hebben. Structureel is het huiswerk voor geschiedenis, aardrijkskunde en Natuuronderwijs.  Een week voor elke toets krijgen de kinderen de samenvatting van het behandelde hoofdstuk mee naar huis. Het doel hiervan is om leerlingen alvast te laten wennen aan het huiswerk dat ze in groep 6 gaan krijgen, daar krijgen ze huiswerk mee voor elk zaakvak.

 

TIP: Elke dag een gedeelte leren is beter dan de laatste dag alles in één keer in je hoofd proberen te krijgen. Goed plannen is dus heel belangrijk. Kies bijv. samen met uw kind vaste huiswerkmomenten in de week.

 

 

 

 

Tot slot:

Als u merkt dat uw kind ergens mee zit of u hebt vragen of opmerkingen  . . .

KOM GERUST LANGS!

 

Met vriendelijke groet,

 

Michelle Jansen,

MichelleJansen@cbsdehille.nl