Groep 6b-7

 Algemene Informatie groep 6/7

Schooljaar 2017/2018

 

In dit boekje laten we u kennismaken met de verschillende vakken en de manier van werken in groep 6 & 7. Er is altijd een mogelijkheid tot het stellen van vragen, via de mail of mondeling.

 

Welke leerkrachten hebben de kinderen?

Juffrouw Eva (maandag, dinsdag en woensdag)

Juffrouw Jeannet (donderdag en vrijdag).

 

De vakken

 

Technisch lezen

Voor het lezen werken we met de methode "Leeslijn".

De kinderen lezen vier keer per week 30 minuten. Er wordt gelezen in niveaugroepen. We lezen uit boeken van Leeslijn, leesboeken, strips, informatieboeken en gedichtenbundels.

 

Begrijpend lezen

Met begrijpend lezen werken we uit “Nieuwsbegrip”, deze lessen worden klassikaal gegeven, met veel instructie en terugkoppeling van de leerkracht.

Daarnaast werken we met de methode “Bazalt”, waarvan de werkwijze lijkt op die van Cito.

Voor het oefenen van de studievaardigheden werken we met de methode “Blits”.

 

Taal en spelling:

Voor taal en spelling werken we met de methode “Taal Actief”. Deze methode gaan uit van het individuele kind. Zo werken we net als bij rekenen met sterren.

Iedere dag werken we rond een afspraak op taal- en spellinggebied. We starten met een gezamenlijke instructie. Bij taal volgt er een opdracht gerelateerd aan het onderwerp en bij spelling starten we met een dictee. Naar aanleiding van het aantal goed gemaakte opgaven wordt er bepaald welke steropdracht de kinderen maken tijdens de opdracht

1 ster is de minimumstof, 2 sterren is de basisstof en 3 sterren is de verdiepingsstof.

Na drie weken wordt er een toets afgenomen. Daarna volgt er een parkeerweek, waarbij de leerlingen oefeningen maken die in de toets nog niet goed lukten.

 

Daarnaast worden er oefeningen gedaan uit het “Blokboek”.

 

 

Rekenen:

In de groepen 3 tot en met 8 werken we met de rekenmethode: ”De Wereld in Getallen”. Deze nieuwe methode maakt het voor iedere leerling mogelijk te werken op eigen niveau. De methode is onderverdeeld in drie niveaugroepen door middel van sterren. Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er les gegeven uit onderdelen van getallen en bewerkingen. Op woensdag staat meten, tijd en geld centraal. Op vrijdag is er geen instructie. Dan krijgen de leerlingen de tijd om werk af te maken.

Uit toetsgegevens worden leerlingen ingeschaald op niveau. Een ster staat voor het minimumniveau, twee sterren voor het basisniveau en drie sterren staan voor het plusniveau. Elke ster heeft een eigen werkboek.

 

Instructie

Elke les is op dezelfde manier opgebouwd. Leerlingen starten met een herhalingssom in het blauwe gedeelte van het boek. Daarna krijgen alle leerlingen instructie op een nieuw onderdeel. Leerlingen met twee en drie sterren gaan vervolgens zelfstandig aan de slag met sommen op niveau. Leerlingen met een ster krijgen vervolgens verlengde instructie op de gegeven instructie. Daarna gaan zij ook zelfstandig aan de slag.

Weektaak

De leerlingen maken een weektaak. Wanneer zij klaar zijn met de sommen waarop instructie gegeven is, draaien zij hun boek om naar de rode kant. Ook hier werken zij met de sterren. Leerlingen met een ster maken de weektaak met een ster, leerlingen met twee sterren maken de weektaak met twee sterren enz. De weektaak bestaat uit stof waarop al instructie gegeven is. Dit is dus herhalingsstof. De weektaak bestaat niet alleen uit het maken van stof uit het rode boek, maar leerlingen dienen ook gebruik te maken van het computerprogramma van de methode.

 

Zoals eerder vermeld, krijgen de leerlingen geen instructie op vrijdag. Op deze dag krijgen de leerlingen de tijd de sommen af te maken van het werkboek en de weektaak.

Toetsing

De leerstofonderdelen die in een blok behandeld zijn worden getoetst. De toets bestaat uit drie onderdelen.

De minimumtoets, voor toetsing van de minimumdoelen op het gebied van getallen en bewerkingen.

De projecttoets op het gebied van meten, tijd en geld.

De basistoets, op het gebied van getallen en bewerkingen.

Na de toets volgt er een herhalings- en verrijkingsweek. Wanneer leerlingen goed scoren op de methodegebonden toetsen en de Citotoetsen, kunnen zij op een ander niveau gaan werken.

 

In groep 6 ligt de nadruk op cijferen, verhoudingstabellen, metriek stelsel en breuken.

In groep 7 ligt de nadruk op staartdelingen, breuken en procenten, kommagetallen en het metriek stelsel.

 

Schrijven

                        Voor schrijven maken we gebruik van Pennenstreken. Pennenstreken heeft een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8.Deze methode combineert de juiste voorwaarden voor goed en verantwoord schrijfonderwijs: veelzijdige bewegingservaringen, optimale mogelijkheden voor de individuele schrijfontwikkeling en een goede schrijfdidactiek. Hiernaast ziet u de juiste schrijfletters:

 

 

 

 

 

 

Aardrijkskunde:

Bij de lessen aardrijkskunde gebruiken we de digitale methode “Grenzeloos”.

Deze lessen zijn interactief en actueel. De volgende thema’s komen aan bod:

klimaatkwesties, bodemonderzoek, samenwerking in Europa, globalisering.

Na elk thema volgt er een toets, die altijd uit meerkeuzevragen bestaat.

Bij topografie komen in groep 6 de provincies van Nederland aan bod.

In groep 7 gaan we aan de slag met landen in Europa.

 

Geschiedenis:

Dit schooljaar maken we gebruik van een nieuwe methode genaamd Eigentijds. Het is een digitale methode, waarbij de leerlingen les krijgen via het Digi-bord. De verwerking van de hoofdstukken gebeurt in een eigen werkboekje. Deze methode komt van dezelfde uitgever als onze aardrijkskundemethode Grenzeloos.

 

Natuur

We gebruiken de methode "Leefwereld", met de volgende thema’s: eigen lichaam, planten en dieren, milieu en techniek. Hierbij maken we gebruik van leerboeken, werkboeken en het digibord.

 

Techniek

Onze school is in het bezit van het ontdekkasteel. Onder begeleiding van ouders gaan de kinderen aan de slag met de uitdagende materialen van het ontdekkasteel. Hopelijk heeft u tijd om hierbij hulp te bieden. Erg leuk en leerzaam!

 

Verkeer

Hierbij wordt gewerkt uit "Wijzer door het verkeer".

Het belangrijkste onderdeel van verkeer in groep 7 is het verkeersexamen. Omstreeks half april is het theoretisch examen en ongeveer een maand later het praktisch verkeersexamen. Vanaf januari krijgen de kinderen hier ook regelmatig huiswerk voor.

In de vierde schoolweek is er de jaarlijkse Verkeersweek waarbij we door diverse activiteiten iedere dag aandacht besteden aan de verkeersveiligheid.

 

Expressievakken

Ook voor tekenen, handvaardigheid en muziek worden leerplannen gebruikt.
Bij deze vakgebieden werken we vanuit de methode "Moet je doen".
We besteden 2 keer per week aandacht aan de creatieve vakken die evenwicht in het lesprogramma brengen; niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Toch zien we deze vakken niet alleen als ontspannend. Ook hier worden doelen gesteld en streven we kwaliteit na. Daarnaast doen we mee met de “cultuurmenu’s”: in samenwerking met “Toonbeeld” maken de kinderen (van alle groepen) kennis met culturele activiteiten, die zowel op school als daarbuiten plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan het bezoeken van dans- en muziekvoorstellingen, musea en de bioscoop.

 

Godsdienst

We werken dit schooljaar weer met de methode "Kind op Maandag". We vertellen verhalen uit de bijbel en zingen liederen. De dag sluiten we af met een dankgebed.

 

Gym

De gymlessen worden gegeven door de leerkracht. De kinderen krijgen iedere week een toestelles en een spelles.

Gymkleding en goed passende gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn noodzakelijk.

Als een kind een blessure heeft of anderszins niet mee kan doen, wilt u dan a.u.b. even een briefje meegeven of een mailtje sturen?

 

De sociaal-emotionele vaardigheden
De sociaal-emotionele vaardigheden krijgen in alle groepen veel aandacht. Vanaf dit schooljaar wordt de ondersteunende methode “Kwink” in alle groepen gebruikt.

Kwink is een volledig digitale lesmethode. Hierin zit ook een stukje communicatie naar ouders toe in. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt. De 5 belangrijke competenties die centraal staan zijn; besef hebben van jezelf, zelfmanagement, besef hebben van een ander, relaties kunnen hanteren en keuzes kunnen maken.

 

Daarnaast hanteren we op school een pestprotocol. Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons.

Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Het pestprotocol hebben wij opgesteld met als doel: “Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

We gebruiken het Sociaal Emotionele Ontwikkeling instrument "Zien". Dit observatiesysteem maakt het mogelijk om de ontwikkelingslijnen van de leerlingen op sociaal- en emotioneel gebied in kaart te brengen. Het helpt ons als leerkrachten om nog beter zicht te krijgen op de hulpvraag, die het kind stelt met zijn gedrag.
Aan het begin van het schooljaar besteden we extra aandacht aan groepsvorming, hiervoor plannen we groepsvormende activiteiten in. Ook besteden we aandacht aan de landelijke anti-pestdag.

 

 

 

 

En verder …

 

Computer

De computer wordt zoveel mogelijk ingezet tijdens de lessen. De meeste programma’s zijn oefenprogramma’s van spelling, rekenen, taal en topografie.

Ook hebben de kinderen de mogelijkheid om gebruik te maken van internet. Hierop zijn ook zeer leerzame spelletjes te vinden en er kan naar informatie gezocht worden.

 

Huiswerk/agenda

De kinderen krijgen huiswerk voor de vakken rekenen, verkeer, geschiedenis, aardrijkskunde, waaronder ook topografie. Bij spelling krijgen de kinderen huiswerk mee als het nodig is. Het weekrooster, waarop de toetsen vermeld staan, staat op het bord, voorin de klas.

Daarnaast is het handig wanneer uw kind over een agenda beschikt en deze ook altijd meeneemt naar school.

 

TIP: Elke dag een gedeelte leren is beter dan de laatste dag alles in één keer in je hoofd proberen te krijgen. Goed plannen is dus heel belangrijk. Kies bijv. samen met uw kind vaste huiswerkmomenten in de week.

 

We hopen dat we u voldoende informatie hebben gegeven.

 

 

Tot slot:

Als u merkt dat uw kind ergens mee zit of u hebt vragen of opmerkingen  . . .

KOM GERUST LANGS!

 

Wij zijn ook via de mail bereikbaar:

EvaBoonman@cbsdehille.nl

         jeannetdevoogd@cbsdehille.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Eva Boonman en Jeannet de Voogd.

 

 

Lesrooster Groep 6:

 

Maandag

08:30 Godsdienst/levensbes.ond.                 

08:50 Rekenen en wiskunde

09:50 Spelling

10:15 Pauze

10:30 Taal

11:00 Geschiedenis

11:45 Middagpauze

 

13:00 Blokboek

13:30 Woordenschat

14:00 Lezen

14.30 Wereldoriëntatie

14.50 Muziek

15.15 Einde schooldag

 

 

Dinsdag

08:30 Godsdienst/levensbes.ond.                 

08:50 Rekenen en wiskunde

09:50 Verkeer

10:15 Pauze

10:30 Begrijpend lezen

11:00 Schrijven

11:15 Technisch Lezen

11:45 Middagpauze

 

13:00 Gym

13:45 Taal

14:15 Spelling

14:45 Beeldende vorming

15.15 Einde schooldag

 

Woensdag

08:30 Studievaardigheden               

09:00 Rekenen en wiskunde

10:00 Taal

10:15 Pauze

10:30 Taal

10:45 Geschiedenis

11:15 Spelling

11:45 Sociaal emotionele vorming

12:15 Einde schooldag

 

Donderdag

08:30 Technisch lezen                      

09:00 Rekenen en wiskunde

10:15 Pauze

10:30 Begrijpend lezen

11:00 Gym

11:45 Middagpauze

 

13:00 Spelling

13:30 Taal

14:00 Topografie

14:30 Beeldende vorming

15.15 Einde schooldag

 

Vrijdag

08:30 Godsdienst/levensbes.ond.                  

08:50 Rekenen en wiskunde

09:45 Taal

10:15 Pauze

10:30 Technisch lezen

11:00 Engels

11:15 Spelling

11:45 Middagpauze

 

13:00 Aardrijkskunde (juf Veerle)

13:45 Natuur (juf Veerle)

14:30 Informatie

15.15 Einde schooldag

 

 

Lesrooster Groep 7a:

 

Maandag

08:30 Godsdienst/levensbes.ond.                 

08:50 Rekenen en wiskunde

09:50 Stellen

10:15 Pauze

10:30 Verkeer

11:50 Taal

11:25 Werkwoordspelling

11:45 Middagpauze

 

13:00 Aardrijkunde

13:30 Spelling

14:00 Lezen

14.30 Wereldoriëntatie

14.50 Muziek

15.15 Einde schooldag

 

Dinsdag

08:30 Godsdienst/levensbes.ond.                 

08:50 Rekenen en wiskunde

09:50 Begrijpend lezen

10:15 Pauze

10:30 Begrijpend lezen

10:50 Spelling

11:15 Technisch Lezen

11:45 Middagpauze

 

13:00 Gym

13:45 Schrijven

14:15 Taal

14:45 Beeldende vorming

15.15 Einde schooldag

 

Woensdag

08:30 Woordenschat                         

09:00 Rekenen en wiskunde

10:00 Studievaardigheden

10:15 Pauze

10:30 Studievaardigheden

10:45 Topografie

11:15 Taal

11:45 Sociaal emotionele vorming

12:15 Einde schooldag

 

Donderdag

08:30 Technisch lezen                      

09:00 Rekenen en wiskunde

10:15 Pauze

10:30 Begrijpend lezen

11:00 Gym

11:45 Middagpauze

 

13:00 Geschiedenis

13:30 Taal

14:00 Spelling

14:30 Beeldende vorming

15.15 Einde schooldag

 

 

Vrijdag

08:30 Godsdienst/levensbes.ond.                  

08:50 Rekenen en wiskunde

08:45 Taal

10:15 Pauze

10:30 Technisch lezen

11:00 Spelling

11:25 Engels

11:45 Middagpauze

 

13:00 Geschiedenis

13:45 Natuur

14:30 Informatie

15.15 Einde schooldag