Groep 8

Algemene Informatie groep 8       Schooljaar 2015/2016

In dit boekje laten we u kennismaken met de verschillende vakken en de manier van werken in groep 8.

De vakken:

Technisch lezen

De kinderen werken in een roulatie systeem aan allerlei opdrachten die te maken hebben met lezen, zoals verhalen schrijven, strips lezen, themabakken, leeskaarten en stillezen. Kinderen die E7 of Avi plus nog niet behaald hebben krijgen extra instructie van de groepsleerkracht, zodat zij dit ook zo spoedig mogelijk behaald hebben. Een aantal leerlingen oefent nog met woordjes lezen om het tempo te behouden.

Begrijpend lezen

We werken met de methode “Nieuwbegrip”. Deze methode gaat in op de actualiteit. Daarnaast gebruiken we regelmatig de Cito oefenboeken als voorbereiding op de eindtoets.

Taal en spelling

Voor taal gebruiken we de methode “Taal Actief”: een combinatie van lessen waarbij zelfstandig en coöperatief gewerkt wordt. Een kleine greep uit het aanbod: zinsontleding (lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bepalingen, werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde), samengestelde zinnen maken, formeel en informeel taalgebruik, het tegenwoordig deelwoord, hoe voer je een goede discussie (gespreksregels), hoe schrijf je een goede brief, enzovoort.

Voor spelling gebruiken we de methode Taaljournaal. In groep 8 is er naast de aandacht voor de spelling van woorden veel aandacht voor werkwoordspelling. Ook gebruiken we het woordenschatgedeelte van onze taalmethode “Taal Actief”. We willen graag de woordenschat van de kinderen verbeteren.

Rekenen

We werken met de rekenmethode: :”de Wereld in Getallen”. Deze methode maakt het voor iedere leerling mogelijk te werken op eigen niveau. De methode is onderverdeeld in drie niveaugroepen door middel van sterren. Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er les gegeven uit onderdelen van getallen en bewerkingen. Op woensdag staat meten, tijd en geld centraal. Op vrijdag is er geen instructie. Dan krijgen de leerlingen de tijd om werk af te maken. Uit toetsgegevens worden leerlingen ingeschaald op niveau. Een ster staat voor het minimumniveau, twee sterren voor het basisniveau en drie sterren staan voor het plusniveau. Elke ster heeft een eigen werkboek.

Instructie.

Elke les is op dezelfde manier opgebouwd. Leerlingen starten met een herhalingssom in het blauwe gedeelte van het boek. Daarna krijgen alle leerlingen instructie op een nieuw onderdeel. Leerlingen met twee en drie sterren gaan vervolgens zelfstanding aan de slag met sommen op niveau. Leerlingen met een ster krijgen vervolgens verlangde instructie op de gegeven instructie. Daarna gaan zij ook zelfstandig aan de slag.

Weektaak.

Leerlingen krijgen ook te maken met een weektaak. Wanneer zij klaar zijn met de sommen waarop instructie gegeven is, draaien zij hun boek om naar de rode kant. Ook hier werken zij met de sterren. Leerlingen met een ster maken de weektaak met een ster, leerlingen met twee sterren maken de weektaak met twee sterren enz. De weektaak bestaat uit stof waarop a instructie gegeven is. Dit is dus herhalingsstof. De weektaak bestaat niet alleen uit het maken van stof uit het rode boek, maar leerlingen dienen ook gebruik te maken van het computerprogramma van de methode.

Natuurkunde

We gebruiken de methode “Leefwereld”. Gedurende het jaar behandelen we diverse thema's, zoals: warmte, lenzen en brillen, voeding, dieren en hun omgeving, magneten, EHBO, enzovoort. Ook is er ruimte voor proefjes en gaan we de natuur in.

Aardrijkskunde

We gebruiken dit jaar de methode “Grenzeloos”. Dit is een echte digimethode, dus zonder lesboeken. Wel hebben we werkschriften. Deze methode is erg afwisselend met filmpjes, doe-opdrachten en kaartjes invullen, enz. Topografie wordt ook gegeven vanuit deze methode.

Geschiedenis

Dit schooljaar maken we gebruik van een nieuwe methode genaamd Eigentijds. Het is een digitale methode, waarbij de leerlingen les krijgen via het Digi-bord. De verwerking van de hoofdstukken gebeurt in een eigen werkboekje. Deze methode komt van dezelfde uitgever als onze aardrijkskundemethode Grenzeloos.

Engels

We gebruiken de methode “Take it easy”. Hier besteden we 1½ uur per week aan in groep 8. Zowel lees-, spreek-, schrijf-, en luistervaardigheden worden geoefend. De kinderen krijgen afwisselende, uitdagende opdrachten die aansluiten bij hun belevingswereld.

Schrijven

Voor schrijven maken we gebruik van Pennenstreken. Pennenstreken heeft een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8. In groep 1 en 2 doen de kinderen voorbereidende activiteiten.Deze methode combineert de juiste voorwaarden voor goed en verantwoord schrijfonderwijs: veelzijdige bewegingservaringen, optimale mogelijkheden voor de individuele schrijfontwikkeling en een goede schrijfdidactiek. Hieronder ziet u de juiste schrijfletters:

600_p99_thumb_600_lettervormen_pennestreken_1.jpg

Techniek

Onze school is in het bezit van het ontdekkasteel. Onder begeleiding van ouders is het de bedoeling dat de kinderen één keer per maand aan de slag gaan met de uitdagende materialen van het ontdekkasteel. Hopelijk heeft u tijd om hierbij hulp te bieden. Erg leuk en leerzaam!

Verkeer

We gebruiken de vernieuwde methode “Wijzer door het verkeer”. Gedurende het jaar behandelen we diverse thema's. U kunt hierbij denken aan: vervoer door de jaren heen, verkeer in andere landen, verkeer en milieu, reizen met het openbaar vervoer, verkeersslachtoffers, enzovoort. Wanneer leerlingen in groep 7 gezakt zijn voor het verkeersexamen, moeten ze in groep 8 een herkansing doen. In de derde schoolweek is er de jaarlijkse Verkeersweek waarbij we door diverse activiteiten iedere dag aandacht besteden aan de verkeersveiligheid.

Expressievakken

Ook voor tekenen, handvaardigheid en muziek worden leerplannen gebruikt.
Bij deze vakgebieden werken we vanuit de methode “Moet je doen”.
We besteden zo’n twee uur per week aan deze creatieve vakken die evenwicht in het lesprogramma brengen; niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Toch zien we deze vakken niet alleen als ontspannend. Ook hier worden doelen gesteld en streven we kwaliteit na. Daarnaast doen we mee met de “cultuurmenu’s”: in samenwerking met “Toonbeeld” maken de kinderen (van alle groepen) kennis met culturele activiteiten, die zowel op school als daarbuiten plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan het bezoeken van dans- en muziekvoorstellingen, musea en de bioscoop.

Godsdienst

Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met een lied of een gebed. Op maandag openen alle groepen het nieuwe weekthema in de klas. We werken  met de methode “Kind op Maandag”. 2x per jaar houden we een zendingsactie om geld in te zamelen voor mensen die het minder hebben dan wij.

Gym

De gymlessen worden gegeven door de leerkracht. De kinderen krijgen 2 lessen per week, woensdag in de Merwedelaan en vrijdag in de Vliegende Vaart. Naar de Vliegende Vaart gaan we op de fiets. Gymkleding en goed passende gymschoenen (zonder zwarte zolen) zijn noodzakelijk. Als een kind een blessure heeft of anderszins niet kan meedoen, wilt u dan a.u.b. even een briefje meegeven of een e-mailtje sturen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele vorming krijgt in alle groepen veel aandacht. Op een gestructureerde manier zijn we met de kinderen in alle leerjaren bezig met deze belangrijke vorming.
Om het schooljaar goed te beginnen gebruiken we de methode “Goed van Start”.
Tijdens deze lessen wordt er in klassenvergaderingen veel met de kinderen gesproken over:
- Wat gaat er al goed in de klas?
- Wat zijn de verbeterpunten?
- Hoe kunnen we goed met elkaar omgaan?
Met elkaar proberen we zo een positieve sfeer in de klas te creëren en te behouden.
Daarnaast hanteren we op school een pestprotocol. Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons.
Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Het pestprotocol hebben wij opgesteld met als doel: “Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.”
We gebruiken het Sociaal Emotionele Ontwikkeling instrument "Zien". Dit observatiesysteem maakt het mogelijk om de ontwikkelingslijnen van de leerlingen op sociaal- en emotioneel gebied in kaart te brengen. Het helpt ons als leerkrachten om nog beter zicht te krijgen op de hulpvraag, die het kind stelt met zijn gedrag.
Aan het begin van het schooljaar besteden we extra aandacht aan groepsvorming, hiervoor plannen we groepsvormende activiteiten in. Ook besteden we aandacht aan de landelijke anti-pestdag.

Computer

De computer wordt zoveel mogelijk ingezet tijdens de lessen. De meeste programma’s zijn oefenprogramma’s van spelling, rekenen en taal. Ook hebben de kinderen de mogelijkheid om gebruik te maken van internet. Hierop zijn ook zeer leerzame spelletjes te vinden en er kan naar informatie gezocht worden.

Wat u nog meer moet weten over groep 8

  • Meester Peter staat in principe alle dagen voor de klas. Ongeveer 1x per 2 weken op woensdag komt juf Sarike in de klas omdat meester Peter dan compensatieverlof heeft
  • In groep 8 wordt de eindtoets afgenomen. 
    Dit zal zijn 19,20 en 21 april 2016.
  • Franse les: hieraan kunnen de leerlingen deelnemen op vrijwillige basis. De lessen zijn altijd op maandag na schooltijd. De brief met aanmeldstrook heeft u inmiddels ontvangen.
    Wij adviseren om uw kind alleen te melden wanneer het echt gemotiveerd is én voldoende tijd heeft om er aandacht aan te besteden.
  • Schoolkamp: woensdag 22 juni 2016 tot en met vrijdag 24 juni 2016 gaan we op schoolkamp naar kampeerboerderij 't Jagertje in Hulst.
  • Afscheidsavond is op dinsdagavond 19 juli 2016

Huiswerk
De kinderen krijgen regelmatig huiswerk mee voor rekenen, spelling of werkwoordspelling. Verder krijgen ze leerwerk mee voor vrijwel alle vakken wanneer er toetsen zijn.
TIP: Elke dag een stukje leren is beter dan de laatste dag alles in één keer!!

U bent van harte welkom om over uw kind te komen praten. Mail of kom langs om een afspraak te maken.Laten we er samen een leuk en leerzaam jaar van maken!

Met vriendelijke groet,

Peter Dieleman       peterdieleman@cbsdehille.nl