Nieuwsbrief 5, 3 november 2017

Aan de ouder(s)/verzorger(s),


Sluiting Kinderboekenweek

We kunnen terugzien op een geslaagde afsluiting van de kinderboekenweek! De belangstelling was weer overweldigend!
Tijdens die afsluiting zijn er cupcakes verkocht. De cupcakes zijn gemaakt door de kinderen. De netto-opbrengst bedroeg: € 190,- Een mooi bedrag. Hartelijk dank!

Vacatures in bestuur van ProBaz

Iedere organisatie heeft baat bij goed toezicht. Dat geldt ook voor Scholengroep ProBaz.
Onze stichting heeft een toezichthoudend bestuur. In dit bestuur is een vacature voor portefeuille Financiën en er ontstaat een vacature voor Huisvesting.
Het toezichthoudend bestuur vergadert circa 6 keer per jaar.
We nodigen u van harte uit om te reageren op deze vacatures. Wie meer informatie wil hebben over de profielschets of het takenpakket kan terecht bij de Algemeen Directeur (Levien Hamelink): 0115-531521 of info@probaz.nl
Of bij de voorzitter van het bestuur, dhr. Peter Engelbrecht 06-51214637

 

Nieuws voorgenomen fusie
Op dit moment kunnen we u het volgende melden:

  • De werkgroep ‘gewenste situatie’ is bezig alle wensen en mogelijkheden te inventariseren. Hierbij worden ook de kinderen betrokken.
  • Op 6 november organiseert de oudergeleding van de MR van de Hille een inloopavond voor ouders/verzorgers van de Hille. U heeft hiervoor voor de herfstvakantie een uitnodiging ontvangen.
  • Op 14 november komen teams, directies en MR’en van de drie scholen bij elkaar om met elkaar te brainstormen over de ‘gewenste situatie’.
  • Op 23 november komt de werkgroep ‘identiteit’ voor het eerst bij elkaar. Vanuit onze school hebben de volgende personen zitting in deze werkgroep: juf Anita en juf..; Kenneth van Rie (voorzitter MR) en Petra de Feijter (moeder van Raf, Joey en Toby).

‘De ideale school’

In de afgelopen week hebben de kinderen van alle groepen nagedacht, gesproken en gewerkt over hun ‘ideale school’. Daaruit kwamen verrassende en innovatieve ideeën tevoorschijn. Het bleek maar weer dat kinderen heel goed in staat zijn ‘out of the box’ te denken.
Maandagavond a.s. kunt u o.a. hierover in gesprek gaan met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Op 14 november a.s. nemen we de ideeën van de kinderen mee naar ons eigen brainstormsessie hierover.

Gastlessen ‘stichting Chikondi’

Vandaag zijn er gastlessen gegeven door mensen van de stichting Chikondi. Deze stichting richt zich voornamelijk op het renoveren en inrichting van klaslokalen en het aanschaffen van methodematerialen op scholen in Malawi. De opbrengst van de speculaastaartenactie gaat naar deze stichting.

Lampionnenoptocht gaat niet door

Als het goed is, heeft u vanmorgen een bericht namens de Ouderraad ontvangen dat de lampionnenoptocht, die voor dinsdag gepland stond, niet doorgaat. De Ouderraad zoekt nog naar een nieuwe datum. Zodra daarover meer bekend is, zult u verder geïnformeerd worden.

Agenda

 

maandag

  6 november

Inloopavond   van de MR; 19.30 – 21.00 uur; hal van school

vrijdag

17   november

Nieuwsbrief

donderdag

23   november

Inloopspreekuur   GGD; 14.45 – 15.30 uur; hal van school

 

 

Met vriendelijke groet,

team Cbs de Hille