Nieuwsbrief 5, 4 november 2016

Aan de ouder(s)/verzorger(s) ,

We zijn inmiddels gestart met de ‘tweede etappe’ van het schooljaar. In dit gedeelte van het schooljaar doen we uiteraard ons normale lesprogramma, maar er staan ook weer de nodige activiteiten op het programma, waaronder de lampionnenoptocht, de sinterklaasviering en kerst.

Daarbij zullen we ongetwijfeld weer vaak een beroep op u, als ouders, moeten doen. We hopen dat u dit niet vervelend vindt.

 

Terugblik inspectiebezoek

Op dinsdag 18 oktober jl. (net voor de herfstvakantie) hebben we een bezoek van de inspecteur basisonderwijs gehad. We hebben u daarover in Nieuwsbrief nr 4 geïnformeerd.

Na afloop van haar bezoek heeft ze een mondelinge terugkoppeling gegeven van haar bevindingen. We ontvangen van haar bezoek nog een rapportage. Hierop mogen we nog reageren en als dit rapport definitief vastgesteld is, dan zal het gepubliceerd worden op de site van de inspectie. Maar zo ver is het dus nog niet.

We hebben zowel positieve punten als aandachtspunten teruggekregen. We zullen daar op een later moment, als de rapportage ook definitief is, op terugkomen.

Belangrijkste constatering voor dit moment is dat we een ‘voldoende’ scoren en dat we dus in het ‘basisarrangement ‘ blijven. Dit betekent dat onze school geen bijzondere aandacht van de inspectie behoeft.

We willen ouders en kinderen, die aan dit bezoek hebben bijgedragen middels gesprekken met de inspecteur, hartelijk danken voor de tijd die ze hieraan hebben willen besteden.

 

Terugblik afsluiting Kinderboekenweek

Op donderdag 20 oktober hebben we de kinderboekenweek afgesloten met een tentoon-stellingsavond. We kunnen terugzien op een, wat ons betreft, geslaagde afsluiting! Het viel ons op dat er ook heel veel opa’s en/of oma’s op school kwamen kijken. Leuk! Op zich niet zo vreemd natuur, als je naar het thema van deze kinderboekenweek kijkt. Hieronder enkele foto’s; ze komen binnenkort ook op de site te staan.

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeeuws Verkeersveiligheidslabel

In de herfstvakantie ontvingen wij bericht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland dat onze school de hertoets voor het Zeeuws Verkeersveiligheid Label met glans heeft doorstaan. Citaat uit de brief: ‘Uit de rapportage van de auditeur blijkt heel duidelijk dat de bij u op school gegeven verkeerseducatie van zeer hoge kwaliteit is’. Dit betekent dat we het verkeersveiligheidslabel mogen behouden.

Daar zijn we natuurlijk heel trots op en dat komt mede door de inzet van onze verkeersouders. Dank daarvoor!

 

Oudergesprekken

Op dinsdagmiddag 22 november en op donderdagmiddag 24 november, van 15.30 – 17.30 uur, bent u in de gelegenheid om met de leerkracht(en) in gesprek te gaan. Dit gaat door middel van inschrijving. Dit is dus een wijziging met voorgaande jaren. U kunt dit ook nalezen in de schoolgids (pagina 13).

Deze gesprekken zijn voor de ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 7. De inschrijving voor een gesprek gaat als volgt:

  • Vanaf maandagochtend 14 november      hangt er bij de deur van elk lokaal een intekenlijst.
  • U kunt hierop aangeven op welke      middag en op welk tijdstip u een gesprek zou willen hebben.
  • Als u niet intekent, dan      betekent dit dat u geen gesprek wenst/heeft.

 

Dan nog een aantal aandachtspunten:

  • U kunt zelf via het ouderportaal      van ParnasSys inloggen om de toetsresultaten van uw kind(eren) in te zien.
  • De gesprekken zijn niet      ‘verplicht’, dat wil zeggen dat als alles naar wens verloopt en er geen      vragen van uw kant zijn, u zich niet verplicht hoeft te voelen om toch in      te schrijven.

 

Herinnering betaling ouderbijdrage

Op 20 oktober jl. heeft u een brief van de OR ontvangen, met het verzoek uw ouderbijdrage over te maken. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, wilt u dit dan z.s.m. doen? Mocht u de betalingsgegevens kwijt zijn, dan treft u ze hieronder nogmaals aan:

 

De bijdrage voor dit schooljaar bedraagt onveranderd € 25,00 per leerling, waarbij een maximum geldt van € 50,- per gezin. U kunt dit bedrag overmaken naar:

IBAN: NL 14 INGB 068.54.13.020 t.n.v. Ouderfonds CVO de Hille te Terneuzen.

Graag onder vermelding van de voor en achternaam van uw kind(eren).

 

Schaaklessen

Vanaf dinsdag 8 november start schaakmeester Johan Dingemanse met schaaklessen bij ons op school. De ouders van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben hierover een informatiebrief ontvangen. De schaaklessen starten om 15.30 uur en duren een klein uur.

 

 

 

 

Oventje

Wij zijn voor school op zoek naar een tweedehands oventje. Het huidige oventje voldoet niet meer. Als u er een heeft voor ons, wilt u dit dan melden bij juf Veerle (groep 1/2; woensdag, donderdag, vrijdag).

 

Twitter

 

 

                                                                                     @cbsdehille

 

 

 

 

Schoolfruit

Afgelopen donderdag heeft u een nieuwsbrief met betrekking tot het schoolfruit ontvangen. Hierin staat de benodigde informatie. We starten dinsdag 8 november met dit project. Drie dagen per week (dinsdag, woensdag en donderdag) krijgen de kinderen van school gratis schoolfruit.  Mocht u de brief niet ontvangen hebben of niet meer in uw bezit hebben, laat het ons dan even weten. Dan zorgen we dat u de informatie alsnog (of opnieuw) ontvangt.

 

 

 

Agenda

dinsdag

    8 november

start   schoolfruit

dinsdag

    8   november

lampionoptocht

woensdag

  16 november

viering   verjaardag juffen groep 3

vrijdag

  18 november

kijkochtend   groepen 1 – 8

dinsdag

  22 november

oudergesprekken

donderdag

  24 november

oudergesprekken

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Team CBS de Hille